QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Báo cáo Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty QNC

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh kính trình quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Công bố thông tin Kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
3. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
4. V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Xem chi tiết tại đây)
5.Tờ trình Phương án Phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Xem chi tiết tại đây)

6.Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Xem chi tiết tại đây)
7.Quy chế quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Xem chi tiết tại đây)