QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Home
 
About Us
 
Products and Services
 
Projects
 
News & Events
 
Internal
 
Contact Us

Thông báo về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Tài liệu Đại hội đồng thường niên QNC năm 2020.

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thư mời chào giá cung cấp Phụ gia trợ nghiền.

Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lastest News
09/06/2020Thông báo về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
01/06/2020Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
01/06/2020Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
01/06/2020Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
20/05/2020Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
20/05/2020Tài liệu Đại hội đồng thường niên QNC năm 2020.
19/05/2020Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
08/05/2020Thư mời chào giá cung cấp Phụ gia trợ nghiền.
08/05/2020Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
CERTIFICATES