QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Home
 
About Us
 
Products and Services
 
Projects
 
News & Events
 
Internal
 
Contact Us
Welcome message

In many years of operating, Quang Ninh Construction and Cement Company has achieved good result in many fields such as: ...
Lastest News
01/04/2023BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN RIÊNG 2022.
01/04/2023BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 2022.
29/03/2023THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.
28/03/2023NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023.
27/02/2023CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.
15/02/2023CBTT Văn bản của Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên QNC năm 2023
09/02/2023BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2022.
09/02/2023BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2022.
30/01/2023NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ GIA HẠN THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023.
CERTIFICATES